Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Sunnydays Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Jakarta Pusat
Tài sản tốt nhất trong Jakarta Pusat
Tài sản rẻ nhất trong Jakarta Pusat

Tài sản phổ biến nhất trong Indonesia
Tài sản tốt nhất trong Indonesia
Tài sản rẻ nhất trong Indonesia

Sunnydays Hostel
Sunnydays Hostel

Nhà trọ

SunnyDays Hostel is a great Boutique Hostel located at the heart of Jakarta.