Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sleek Backpacker

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Johannesburg
Tài sản tốt nhất trong Johannesburg
Tài sản rẻ nhất trong Johannesburg

Nhất South Africa
Tài sản tốt nhất trong South Africa
Tài sản rẻ nhất trong South Africa

Sleek Backpacker
Sleek Backpacker
4.5   

5 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

HOWZIT! Are you looking for a place that is welcoming, friendly, clean, spacious, fun and personalized? Then welcome to Sleek Backpackers