Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel White House

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Nhất India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Ngày nghỉ chất lượng cao trong New Delhi, India
Hotel White House

Khách sạn

Hotel White House offers convenience with its prime location and 3-star facilities. We are walking away from Karol Bagh Metro Station.