Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Spina

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Sultanahmet
Tài sản tốt nhất trong Sultanahmet
Tài sản rẻ nhất trong Sultanahmet

Tài sản phổ biến nhất trong Turkey
Tài sản tốt nhất trong Turkey
Tài sản rẻ nhất trong Turkey

Hotel Spina
Hotel Spina

Giường và bữa sáng

Hotel Spina is a historical wooden hotel in Sultanahmet. This authentic hotel was formed by the restoration of an old turkish house belonging to the 19th century.